Kwaliteitsaspecten van ons onderwijs

 

Organisatie
Werken in units
Het onderwijs vindt plaats in een kleine leergemeenschap zonder traditionele klassen of jaargroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten in een unit bij elkaar. De samenstelling van de groepen wordt door onze deskundigen vastgesteld. Een unit bestaat uit maximaal 10 leerlingen en onderwijs op maat is standaard. Mede hierdoor is de effectieve en efficiënte leertijd vele malen groter dan in reguliere vormen van basisonderwijs.

Het team
Het team van Interteach bestaat uit een groep enthousiaste en gedreven professionals. Het vaste team bestaat uit gekwalificeerde medewerkers die beschikken over de juiste competenties. De leerkrachten die het onderwijs verzorgen in het Engels beschikken over ‘native speaker skills’. Om het brede aanbod wat Interteach biedt mogelijk te kunnen maken, wordt nauw samengewerkt met vakdocenten en externe partners uit verschillende disciplines.

Maatwerk
Bij de start van het onderwijs meten we de beginsituatie van ieder kind aan de hand van een capaciteitenonderzoek, zodat we vanaf het begin maatwerk kunnen leveren en aansluiten bij wat het kind kan, nodig heeft en waar we kunnen uitdagen. Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelplan met persoonlijke doorgaande leerlijnen. Doelen kunnen via verschillende manieren van leren worden bereikt, waarbij een variëteit aan didactische werkvormen worden aangeboden. Interteach past het onderwijs aan het kind aan in plaats van andersom. De ontwikkeling wordt door professionals systematisch gevolgd en vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsdossier. Dit dossier is te allen tijde beschikbaar voor inzage door ouders.

Persoonlijke ontwikkelingsgerichte feedback
Een persoonlijk programma kent op het kind afgestemde verplichte onderdelen en zelfgekozen onderdelen met aandacht voor de totale ontwikkeling. Onderzoek heeft bewezen dat het geven van directe ontwikkelingsgerichte feedback tijdens het leerproces het meeste effect heeft op de leerprestaties van een kind. Doordat we werken in units met maximaal 10 kinderen is er volop tijd voor het geven van die feedback en het samen constant evalueren van het leerproces.

Extra leertijd
Mede door onze ruimere en flexibele openingstijden van 07.00 uur tot 19.00 uur kunnen wij de kinderen méér onderwijstijd bieden in vergelijking met de reguliere basisschool. Deze tijd wordt gebruikt om nog beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften en interesses van ieder kind, maar ook wensen van de ouders. Het formele schoolse leren en het informele speelse leren liggen hierbij in elkaars verlengde.

Mogelijkheden van e­learning
Door uitstekende digitale mogelijkheden van Interteach kunnen kinderen ook thuis instructies volgen en een afgestemde hoeveelheid oefen­ en verdiepingsstof verwerken.
We leren kinderen werken met nieuwe vormen van informatieverwerking en zetten hierbij geavanceerde communicatiemethoden in. We bereiden de kinderen voor op de digitale samenleving en maken kinderen mediawijs.

Sturing en zelfsturing van het leerproces
We willen dat kinderen begrijpen wát ze leren en weten hoe ze kun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. De leerkracht stemt zijn rol af op het kind met zijn of haar persoonlijk leerdoel. Daarnaast vormt multimedia een belangrijk hulpmiddel om kennis te verwerven en vaardigheden te oefenen en automatiseren.
De begeleiding wordt zorgvuldig afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit kan per kind, maar ook per situatie verschillend zijn. De regie kan bij de leerkracht, maar ook bij de leerling zelf, liggen, waarbij de leerkracht uiteraard wel het voortgangsproces en de kwaliteit bewaakt.

 

Diagnostiek en advies
Bij de start van het onderwijs meten we de beginsituatie van ieder kind aan de hand van een capaciteitenonderzoek zodat we maatwerk kunnen leveren en kunnen aansluiten bij wat het kind kan en nodig heeft. We werken hierbij samen met het Expertisecentrum Leren en Gedrag. Een (ontwikkelings)psychologisch en/of didactisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Voor het afnemen van deze gestandaardiseerde onderzoeken werken we met externe professionals. Uiteraard is hier overleg met de ouders van bijzonder belang; zij geven hier namelijk toestemming voor en ook de resultaten kunnen pas na goedkeuring van de ouders aan de professionals van Interteach verstrekt worden.

We hanteren een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op leren en ontwikkelen. We meten niet louter de kwaliteit, maar er wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij kinderen systematisch worden gevolgd door middel van observaties, het voeren van diagnostische gesprekken en toetsen. De school werkt samen met externe partijen voor die leerlingen die extra hulp en/of aanvullende begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal.

 

Leerlingvolgsysteem
Om een breed beeld van de ontwikkeling van een kind te kunnen schetsen werkt Interteach met een digitaal systeem dat 24/7 beschikbaar is voor het kind, de ouders en leerkrachten. Binnen het systeem is een scheiding aangebracht tussen ‘wat met het kind wordt besproken’ (digitaal kindportfolio) en 'wat over het kind gaat' (ParnasSys).

Werken met een digitaal kindportfolio
Het digitaal kindportfolio is een persoonlijk ontwikkelingsdossier waarin staat beschreven ‘wat met het kind is besproken’. Het is een middel waardoor kinderen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. In het kindportfolio wordt de persoonlijke leerroute vastgelegd en worden doelen opgesteld. Aan de hand van het portfolio worden coachgesprekken met het kind gevoerd.

Werken met ParnasSys
In het digitale leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem ParnasSys wordt bijgehouden ‘wat over het kind gaat’. Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van observaties, methodegeboden toetsen en gestandaardiseerde toetsen. Naast het Assessment for Learningprogramma van IPC, worden ook de landelijke Cito-toetsen afgenomen en meten we de voortgang van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle gegevens en resultaten worden vastgelegd in ParnasSys.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding