Praktische informatie

 

Communicatie met ouders
Interteach vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. Vóór een definitieve inschrijving nodigen we iedere ouder uit voor een persoonlijk gesprek en informeren we ouders over het Interteach concept. Vier keer per jaar bespreken we de voortgang van het kind met iedere ouder, waarbij de voorkeur uitgaat om het kind hierbij te betrekken.
Deze gesprekken kunnen zowel op de onderwijslocatie plaatsvinden, maar ook in de thuissituatie of via ons digitaal communicatieplatform. Ouders kunnen te allen tijde de voortgang van het onderwijsproces inzien via het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Schooltijden en vakanties
Interteach geeft 50 weken per jaar onderwijs en aanbod van overige activiteiten.
De Interteach-locaties zijn open van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de kerstvakantie zijn onze locaties gesloten.
De leerlingen moeten in ieder geval aanwezig zijn van 09.00 uur tot 15.00 uur; binnen deze uren wordt het basisprogramma aangeboden waar de leerlingen ook mét en ván elkaar kunnen leren. Overige uren zijn facultatief en in overleg met de ouders. Interteach houdt zich uiteraard aan de urennormering zoals in de Wet op het Primair Onderwijs is aangegeven.
Vakanties zijn in overleg met Interteach; afwezigheid op een van onze onderwijslocaties hoeft niet te betekenen dat er geen onderwijs kan plaatsvinden. Via ons digitaal onderwijsplatform kan iedere leerling altijd (waar ook ter wereld) ons individueel gericht onderwijs volgen.

Sociale en fysieke veiligheid
We willen dat alle kinderen iedere dag met plezier naar school gaan! Dit kan alleen als kinderen zich geaccepteerd, veilig en vertrouwd voelen. We hanteren een actief veiligheidsbeleid ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid. Daarnaast hanteren we ook een anti-pestprotocol, waarin is vastgelegd dat we pestgedrag niet accepteren, maar ook hoe we handelen bij voorkomend gedrag. We vinden het belangrijk dat kinderen een open houding hebben voor verschillen en dat iedereen respectvol met elkaar leert omgaan. En even belangrijk is het dat kinderen leren omgaan met en opkomen voor zichzelf. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen en stimuleren maken we gebruik van de methode 'Zien'.

Privacy-reglement
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling
Zie hiervoor artikel 15 en 16 van de Algemene Voorwaarden van Interteach.

Inspectie
Interteach is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende school, een zogeheten B3-school. Interteach voldoet aan alle gestelde eisen en kwaliteitsnormen, opgesteld in het toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding